Про АПУ

Аудиторська палата України (далі — АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від державних органів делегують по одному представнику центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику, державну політику економічного розвитку, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, державну податкову політику, державну політику у сфері статистики, державну політику у сфері державного фінансового контролю, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Рахункова палата. 

До складу АПУ від з’їзду аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Аудиторська палата України здійснює:

  • сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
  • затверджує стандарти аудиту;
  • затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
  • веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;
  • здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
  • здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
  • регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
  • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.

Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» затвердження стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Затверджені АПУ стандарти аудиту є обов’язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання. АПУ за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів щорічно здійснює переклад та видання державною мовою Міжнародних стандартів аудиту. Рішенням АПУ від 18 квітня 2003 р. № 122 «Про порядок застосування в Україні Міжнародних стандартів аудиту» Міжнародні стандарти аудиту прийняті в Україні у якості Національних стандартів аудиту.

На виконання Плану організаційних заходів із впровадження плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого КМУ 14 листопада 2001 р., АПУ з 2002 р. започаткувала щорічне удосконалення професійних знань аудиторів і запровадила в Україні міжнародний досвід в процесі сертифікації аудиторів.

Для виконання своїх функцій АПУ створено комісії із числа членів АПУ, а саме: Комісія з сертифікації та освіти аудиторів, Комісія зі стандартів та практики аудиторської діяльності, Комісія з питань правового забезпечення аудиторської діяльності, Комісія з контролю якості та професійної етики, Комісія з зовнішніх зв’язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності та Дисциплінарна комісія. До роботи в комісіях АПУ залучаються експерти, які не є членами АПУ.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очолює завідувач.

3 2007 року при АПУ працює Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг, створений АПУ для здійснення покладених на неї Законом України «Про аудиторську діяльність» повноважень щодо організації контролю за якістю аудиторських послуг.

Щорічно АПУ отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» термін чинності сертифіката не може перевищувати п’яти років. Станом на 01 січня 2018 р. чинний сертифікат аудитора України мають 2653 осіб, в тому числі 150 сертифікатів аудитора банків.

Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Станом на 01 січня 2018 р. до Реєстру включено 906 аудиторських фірм та 53 аудиторів-підприємців.

Відповідно до звітних даних, наданих аудиторськими фірмами та аудиторами за результатами роботи у 2016 р. загальна кількість виконаних замовлень склала 35 552 од., фактичний обсяг наданих послуг склав 1973,1 млн. грн.